[Share] Chia sẻ khóa học (NFT Web Development) The Complete NFT Web Development Course - Zero To Expert - KenDzz

Hôm nay, KenDzz sẽ chia sẽ cho mọi người một khóa học về NFT được bán bên udemy với giá hơn 80$ nhé. Đường link khóa học bên udemy mình để bên dưới nhé, còn link khóa học bên mình chia sẽ nằm ở cuối bài viết nhé.

{tocify} $title={Mục lục}

[Share] Chia sẽ khóa học(NFT) The Complete NFT Web Development Course - Zero To Expert - KenDzz
[Share] Chia sẻ khóa học(NFT) The Complete NFT Web Development Course - Zero To Expert - KenDzz

Những kiến thức bạn nhận được trong khóa học này

 • Viết mã và phát triển một Ví dụ về Thị trường NFT ấn tượng từ đầu cho danh mục đầu tư của bạn
 • Tìm hiểu cách phát triển các Ứng dụng Web và NFT chuyên nghiệp với các Công cụ & Thư viện hiện đại bao gồm React, Truffle, Mocha, Web3, Bootstrap và nhiều hơn nữa.
 • Hãy sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn bằng cách hiểu cách Solidity và EVM (Máy ảo Ethereum) thực sự hoạt động như thế nào.
 • Lập trình hướng đối tượng: hàm khởi tạo, hợp đồng và lớp, giao diện, hợp đồng trừu tượng (ảo và ghi đè), kế thừa và bảng băm
 • Các kỹ thuật Blockchain chuyên nghiệp làm việc với mạng Ethereum và Web3 để gỡ lỗi, triển khai và biên dịch với Remix IDE Ethereum.
 • Cách viết mã với các mô hình mẫu (Hợp đồng giao diện) và ghi lại rõ ràng quá trình suy nghĩ của bạn
 • Xây dựng nhiều ứng dụng từ Scratch bao gồm cả thu được từ rất nhiều ví dụ, bài tập và bài tập.
 • Tương tác với cộng đồng trực tuyến gồm hàng nghìn nhà phát triển và đội ngũ thực hành và kỹ năng mềm chuyên nghiệp theo định hướng giao tiếp

Nội dung của từng bài học

Nội dung sẽ bao gồm video về các bài học và cả Source nữa nhé.

[Share] Chia sẽ khóa học(NFT) The Complete NFT Web Development Course - Zero To Expert - KenDzz
[Share] Chia sẻ khóa học(NFT) The Complete NFT Web Development Course - Zero To Expert - KenDzz

 1. What Is An NFT (A Cultural Introduction)
 2. Building NFT Smart Contracts - First Steps
 3. NFT Smart Contracts (ERC721) Part I
 4. NFT Smart Contracts (ERC721) Part II
 5. NFT Smart Contracts (ERC721) Part III
 6. NFT Smart Contract (ERC721) Part IV
 7. Optional - Approval Functionality For NFTs
 8. ERC165 & NFT Smart Contract Interface Support
 9. Wiring Up The ERC721 NFT Interfaces
 10. Truffle Tests For NFT Smart Contracts
 11. Optional - Web Development - Build A Landing Page From Scratch With React
 12. The Ethereum Virtual Machine - EVM - (NFT Technology Under The Hood)
 13. Optional - Web Development - Build A JSON Application From Scratch Part I
 14. Optional - Web Development - Build A Json Application From Scratch Part II
 15. NFT Front End (Building An NFT Marketplace With React)
 16. NFT Front End (Building an NFT Marketplace with React) II
 17. Styling & Propagating NFTs into Our DApplication
 18. Building SafeMath Libraries & Counters for NFT Smart Contracts
 19. What Is an NFT Marketplace (Introduction)
 20. What is the ERC721 NFT Standard
 21. Optional - Crash Course Solidity (Programming For Complete Beginners) Part I
 22. Optional - Crash Course Solidity (Programming For Complete Beginners) Part II
 23. Optional - Extra Solidity Practice For Beginners & Glossary
 24. How To Set up A Development Environment For NFTs
 25. Set Up NFT Project Configuration & Architecture

{download}$content={https://www.fshare.vn/file/R7GC49QKDXAD}

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn